gecomen ende vrome wijse ende scarpe heren
van rade ten oirloge sijn Dat voirvechten
hebben sullen / So en hebbic nochtans dair
omme geen afstal van v luden gedaen ghij
en sult bij my bliuen ende helpen mijn
lijf bewaren Van welker antwoirde die