liken lichame om dat hi daer met pro-
uen wille dat hi waerlic verresen was
Ende om dat hi vanden apostelen ende
van haren nauolgers alle twiuelinge
nemen wilde. Want hi at ende dranc mit
hem al en heeft een geestlic lichaem.