neicht inden ghelde ende inden scatte. Want van sijnen kint-
schen daghen was hem in die inderste sijns herten een
milde ontfermherticheit totten armen in gheprent die
mit hem van sijnre iongher ioecht opwies ende had sijn
herte mit alsoe groter guedertierenheit veruult alsoe
dat hij in dier tijt niet als een doof hoere der ewan-