gelien opsettede ende voernam enen yeghelicken die hem
bode te gheuen ende sonderlinghe als die bedelaer om die
mynne gods bode.  Op enen tijt doen hij om sijn comen-
scap wt was ende enen armen mensche die om die mynne
gods een aelmisse badt teghen sijnre ghewoente ghe-
weyghert had bedacht hij hem seluen rechteuoert ende