moet loepen ende omhelsen
ende hem alle lieft toenen Is
dat wi medelijden mit cristo
soe sullen wi oeck mit hem
reguyeren Amen  Op sancte Jo-
                      daer om ist oeck noet dat
wi ons reynighen doer waer
penitencie is dat wi willen
in ghaen int rijck der he-
melen  Ten ij. om die re-