en verstaen. so wanen si dat
dat niet en is. ende trecken dat
ewangelium tot al zulken sin-
ne als si selue sijn. Ende en vol-
ghen noch en dienen der edel-
heyt der ewangelien niet.
                                 ghemeenre en sijn. Onder
den ghemenen luden. die
minne hebben tot cristus leuen
: Want naden ewangelien.
sijn si die leerlicste scrifture
die ghescreuen is  Ouer