Dat ic prisede hare lede
Sonderlinghe haer scoenhede
Dats een dinc dat niet en dochte
Ic wille v segghen van wat ambochte
Si plach te wesen langhen tijt
Int cloester daer si droech abijt
                         Hoe uele gheluux ende ongheuals
Vter minnen beken ronnen
Hier omme en darfmen niet veronnen
Der nonnen dat si niet en conste ontgaen
Der minnen diese hilt gheuaen
Want die duuel altoes begheert