Recht als een dronken man
die sijn peert haestelike mit
sporen iaghet niet en mercket
dat hi vol wijns is ende sijn arm
peert nauwe sat hoys is. Ende
want hijt ouer sijn macht doet
                         ke oefeninghe staet in tween
dinghen. In een ontrecken
ter ghenoechliker dinghe naden
vleysche ende in een ghewoenlijc
heit der scaricheden ende des ar-
beyts. Die zieke sijn des verdra-