Die moeder ende maghet es bleuen
Hebbic een scone mieracle op heuen
Die god sonder twiuel toghede
Marien teren diene soghede
Ic wille beghinnen van ere nonnen
Een ghedichte god moet mi onnen
                         Bi wilen bliscap ende goet
Den wisen maect si oec soe ries
Dat hi moet bliuen int verlies
Eest hem lieft ofte leet
Si dwingt sulken dat hine weet
Weder spreken ofte swighen